RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Celem poniższego dokumentu jest przedstawienie Państwu niezbędnych informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dez Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Białej 11, który pełni rolę administratora Państwa danych osobowych w zakresie niżej opisanym (dalej „Administrator”) w sposób prosty i przejrzysty. Zestaw informacji odpowiada wymogom unijnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Niniejszy dokument ma charakter tylko wyłącznie informacyjny i nie wymaga podjęcia przez Panstwa żadnych działań.

Cele, zakres i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych: Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu należytego wykonywania, w sposób jedno-/lub wielorazowy, umowy łączącej Państwa z Dez Logistics, świadczenia na rzecz Państwa usług lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy czy rozpoczęcia świadczenia tychże usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo Administrator informuje, że może zaistnieć potrzeba przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wypełnienia prawnych obowiązków, które ciążą na nim jako Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W sporadycznych przypadkach Administrator dokonuje przetwarzania Państwa danych w celach opartych na uzasadnionym prawnie interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. w przypadku wystosowania wobec Administratora żądania organów władzy publicznej. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na tenże proces

Cele, w których Dez Logistics może przetwarzać dane z uwagi na prawnie uzasadnione interesy to:

– wykonywanie z należytą starannością umów z kontrahentami, w tym świadczenie usług w celu ich realizacji,

– rozliczenie zrealizowanych z kontrahentami, a przede wszystkim spełnienie obowiązków ciążących na Administratorze, jako na sprzedawcy lub też nabywcy uslug,


– w celach marketingowych świadczonych przez Administratora usług,

– w celach związanych z ewentualnym prowadzeniem postępowań spornych przez Administratora oraz postępowań przed organami władzy publicznej.

Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg umowny, niezbędny do jej prawidłowego wykonywania, zawierania, oraz świadczenia dla Państwa usług. W zakresie obowiązków prawnych, zebranie przez Administratora Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator przetwarza zebrane dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.  Jeśli Państwa dane osobowe nie zostały udostępnione Administratorowi przez Państwa przedsiębiorstwo, możecie Państwo domniemać, że, źródłem tychże danych, którymi to Administrator posługuje się tylko i wyłącznie w celu wykonania umowy, najprawdopodobniej jest Państwa Kontrahent lub inne, publicznie dostępne źródło (KRS, CEIDG, Internet).

Odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty, gdy ich przekazanie okazałoby się niezbędne w celu  zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Administratora usług. Należy zauważyć, iż proces przekazywania wspomnianych danych osobowych innym podmiotom gospodarczym, odbywałby się z zachowaniem wszelkich wymogów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tego procesu, a także danych osobowych.

Wierzymy, że powyżej przedstawione informacje pomogą Państwu zapoznać się z procesami przetwarzania danych osobowych przez Dez Logistics. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby Panstwa dane osobowe byly przetwarzane zgodnie z przepisami prawa i najwyzszymi standardami, gwarantującymi ochronę  prywatności, praw i wolności Państwa przedsiębiorstwa


W przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail rodo@dez-logistics.com, lub listownie na adres siedziby.

                                                                       


DEZ LOGISTICS SP. Z O.O., NIP: 9581666773, ul., Biała 11, 81-114 Gdynia
tel: +48 585860969, e-mail: biuro@dez-logistics.com